?>

Privacy policy

1. Informatie en definities

Ik ben mij bewust dat door het invullen van mijn accountgegevens, Red Connectivity B.V. mijn persoonlijke gegevens zal opslaan en verwerken, dit in overeenstemming met de Privacy Statement.

Aanmelding: De handeling waarbij een Bezoeker actief en bewust een Account aanmaakt;

Account: Een registratie op de Website, waardoor Bezoeker in staat gesteld worden om in contact met Profielen te komen.

AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.

Bezoeker: Een natuurlijk persoon die zich aanmeldt op de Website.

Member-database: De database, waarin de gegevens van alle members opgeslagen wordt. Een member heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.

Persoonsgegevens: Gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de AVG;

Privacy Statement: Deze mededeling aan de Bezoeker inzake de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens, onder meer inhoudende welke Persoonsgegevens van hem worden verwerkt, voor welk doeleinde deze informatie verwerkt wordt, wat er mee gebeurt en met wie deze wordt gedeeld;

Profiel: Een door een bezoeker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn persoonlijke gegevens en profielfoto, alsmede de chathistorie;

Red Connectivity B.V.: De verantwoordelijke voor de website rijpemilfchat.be is Red Connectivity B.V., gevestigd te Louis Couperusplein 2 2514 HP Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK: 87316935

Website: De Websites van Red Connectivity B.V., welke aangesloten zijn op de centrale, alsmede alle onderliggende pagina’s.

De Website slaat alle informatie die u verstrekt via de website op en verwerkt deze. Deze informatie omvat uw account, uw berichten, afbeeldingen en andere door u gegenereerde inhoud, uw locatiegegevens, uw betalingsgegevens en automatisch gegenereerde informatie. Hieronder zal de grondslag en wijze waarop verder uitgewerkt worden.

2. Uw account

Als u de Member-database wilt gebruiken, zult u een account moeten aanmaken. Wanneer u een account aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde informatie over uzelf in te voeren (gebruikersnaam en geslacht).

U wordt gevraagd om een geldig e-mailadres en wachtwoord op te geven. In uw account kunt u vrij informatie aan uw account toevoegen, zoals uw leeftijd, geboortedatum, woonplaats en voorkeuren. De Website vraagt u om deze informatie om haar service het best op u af te stemmen en om u in contact te brengen met profielen die aansluiten op uw voorkeuren. Voor zover u dergelijke persoonsgegevens aan de Website verstrekt, machtigt u ons uitdrukkelijk om deze specifieke persoonsgegevens te verwerken.

De informatie die u deelt, kan worden ontvangen door de volgende categorieën ontvangers:

De verantwoordelijke voor de gegevens: Red Connectivity B.V.
Contact met de verantwoordelijke kan worden opgenomen via het contactformulier
De entiteiten waar personen werkzaam zijn die als verwerkingsverantwoordelijke optreden, sommige daarvan komen uit landen die mogelijk geen passend beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens bieden in vergelijking met de gegevens in uw land. We hebben echter bindende overeenkomsten gesloten, en hanteren gedragsregels, welke wij opleggen aan deze partijen, zodat we een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming kunnen naleven. Moderators en andere medewerkers die controleren op ongepaste inhoud.

3. Uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw account te bevestigen en deze te activeren, alsmede om contact met u op te nemen.

U kunt zelf een gebruikersnaam invullen, zolang deze nog niet door een andere gebruiker is gemaakt.

We kunnen tevens uw e-mailadres gebruiken om u verschillende meldingen, relevante suggesties en/of promotionele e-mails over de Website te sturen. De optie om zich uit te schrijven wordt hierbij aangeboden.

4. Gebruik voor derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan deze Website, zullen deze persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met derden, behalve en voor zover dit duidelijk blijkt uit deze Privacyverklaring.

We kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u uitdrukkelijk hiervoor toestemming heeft gegeven, alsmede indien dit is vereist voor wat betreft het gebruik van de Website en omvat ook gegevens die door de website (automatisch) verzameld zijn, zoals uw IP- of MAC-adres, het type browser en de software en hardware die u gebruikt. We verwijzen naar het onderdeel Welke informatie wordt automatisch gegenereerd.

Deze gegevens worden gedeeld met Google Analytics en 24metrics, twee externe dienstverleners die zorgen dat ons product naar behoren functioneert.

Tot slot kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wetten en / of voorschriften verplicht zijn, wij verplicht zijn dit te doen als gevolg van een rechtszaak en / of indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk om onze rechten te beschermen.

5. Uw betalingsgegevens

Als u volledig gebruik wilt maken van de Member-database, zult u aankopen doen. Voor deze aankopen hebben wij uw telefoonnummer of betalingsgegevens nodig, zoals iDeal, Mistercash of Creditcard. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de betaling uit te voeren. Wanneer u via een bankoverschrijving betaalt, wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Na betaling wordt u teruggeleid naar de Website.

6. Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website optimaal te laten werken (bijvoorbeeld om pagina's correct weer te geven en om de Website te beveiligen), verzamelen wij bepaalde informatie. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit:

- Het type apparaat dat u gebruikt;
- Het IP-adres van uw apparaat;
- Het besturingssysteem dat u gebruikt;
- De browser software die u gebruikt;
- De pagina's die u bezoekt;
- De internet service provider die u gebruikt;

7. Uw rechten als gebruiker van deze website

U hebt het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, indien van toepassing. Op de Website vindt u een gedeelte waar u het aantal te ontvangen berichten kunt beperken, het ontvangen van berichten kunt stoppen of uw Account kunt sluiten. Eenmaal gesloten, wissen we uw gegevens binnen 12 maanden. In het geval dat u wenst dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist, zullen wij uw verzoek behandelen. U heeft verder het recht om inzage van en rectificatie van de gegevens of beperking van een bepaalde verwerking, alsmede het recht tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen naar een ander platform.

Inzage, rectificatie en het overdragen van uw profiel kan in principe door uw eigen profiel te benaderen, maar mocht die niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Op de Website kunt u vragen stellen of mededelingen doen met betrekking tot het gebruik van de Website. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op om uw vraag te beantwoorden en / of uw bericht te verwerken. Daartoe vragen wij u om de volgende informatie te verstrekken:

- E-mailadres;
- Onderwerp van uw bericht;
- Een beschrijving van uw vraag / bericht;
- Bijlagen (optioneel)

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw verzoek behandelen, kunt u hierover een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en) indienen.

8. Grondslag gegevensverwerking

Door persoonsgegevens in te vullen op onze website, maakt u ze openbaar en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, en geeft u uitdrukkelijke toestemming aan Red Connectivity B.V. om deze persoonsgegevens verwerken. Met name uw ras, religie, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijk gedrag worden beschouwd als gevoelige informatie, waarvoor u uitdrukkelijk toestemming verleent.

Deze persoonsgegevens zijn of vrijwillig aangeboden door u om uw ervaring op de Website te optimaliseren, of noodzakelijk voor ons om u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, u onze diensten aan te bieden.

Hieronder wordt de categorieën persoonsgegevens, de doeleinden en de grondslagen nader uiteengezet.

9. Categorieën persoonsgegevens

Ik ben me ervan bewust dat door mijn seksuele voorkeur in te vullen. Red Connectivity B.V. mijn persoonlijke gegevens opslaat en verwerkt.

Er zijn drie categorieën persoonsgegevens, welke ieder hun eigen grondslag en doeleinden voor verwerking hebben, namelijk noodzakelijke persoonsgegevens, vrijwillige persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:

Noodzakelijke persoonsgegevens:

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor Red Connectivity B.V. om haar diensten aan te kunnen bieden. De grondslag voor Red Connectivity B.V. om deze te verwerken is zowel de Algemene Voorwaarden als Gerechtvaardigd belang.

Het betreft de volgende gegevens:

- E-mail adres
- IP adres
- Account naam
- Wachtwoord
- Betalingsgegevens
- Noodzakelijke cookies

Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:
Uw gebruik van de Website mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, communiceren met andere gebruikers en het sturen van berichten;
Betalingen verwerken;
Verzenden van berichten;
U informatie te sturen over de eigen diensten van onze websites en om te reageren op uw vragen, feedback en meldingen;

Vrijwillige persoonsgegevens:
Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor Red Connectivity B.V. om haar diensten aan te kunnen bieden, maar de mogelijkheid om deze informatie aan te delen is met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening. De grondslag voor Red Connectivity B.V. om deze te verwerken is zowel de Algemene Voorwaarden als Gerechtvaardigd belang.

Het betreft de volgende gegevens:
- Uw account informatie
- Uw foto’s
- Uw berichten
- Uw voorkeuren
- Niet strikt noodzakelijke cookies
Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om de levering van diensten te optimaliseren, aangeboden door deze website. Op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven, doen wij suggesties op basis van vooraf ingestelde filters. Op deze manier kunt u contacten sneller en gemakkelijker vinden.
Het opstellen van gebruikersprofielen.
om de Website aan uw voorkeuren aan te passen en / of om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen;
om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en deze gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden;
om de Website te modereren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
om informatie over u aan derden te verstrekken als u hier toestemming voor heeft gegeven of op basis van wetgeving en / of regelgeving.

Bijzondere persoonsgegevens

Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor Red Connectivity B.V. om haar diensten aan te kunnen bieden, en betreffen met name uw ras, religie, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijk gedrag. Waarvoor u bij het invullen van deze uitdrukkelijk toestemming aan Red Connectivity B.V. verleent om deze verwerken.

De grondslag voor Red Connectivity B.V. om deze te verwerken is uw uitdrukkelijke toestemming, de Algemene Voorwaarden en Gerechtvaardigd belang.

Het betreft de volgende gegevens:
- Uw seksuele voorkeuren
- Uw foto’s, waar deze bijzondere persoonsgegevens bevatten
- Uw berichten, waar deze bijzondere persoonsgegevens bevatten
- Uw hobby’s, waar deze bijzondere persoonsgegevens bevatten

Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:
Om de levering van diensten te optimaliseren, aangeboden door deze website. Op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven, doen wij suggesties op basis van vooraf ingestelde filters. Op deze manier kunt u contacten sneller en gemakkelijker vinden.
Het opstellen van gebruikersprofielen.
om de Website aan uw voorkeuren aan te passen en / of om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen;

Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen genomen om uw gerechtvaardigde belangen te beschermen:
U een opt-out aanbieden, mocht u uw gegevens niet meer willen delen
Uw gegevens beschermen achter encryptie
Uw wachtwoord wordt onleesbaar opgeslagen

10. Veiligheid

Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, hebben we passende beveiligingsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die u heeft verstrekt te beschermen en te beveiligen. Tevens is er een contactpersoon voor gegevensbescherming aangelegenheden, welke via het contactformulier benaderd kan worden.